Asi 25 km jihovýchodně od Českých Budějovic leží obec Olešnice. První zmínka o obci je z roku 1186. Od této doby se změnila nejen podoba obce, ale i její poloha. Místo původní osady dnes připomíná jen kaplička P. Marie Sněžné asi 2 km jižně v lese "U kostelíka". Obci dominuje zámek jehož součástí je kostel sv. Václava. V obci samotné a v okolních  třech vsích - Petříkov, Buková a Lhotka, které přináleží k farnosti Olešnice se nachází kaple, kapličky, kamenné kříže a Boží muka, které jsou připomínkou úcty k Bohu, Pánu Ježíši, Panně Marii a světcům doby minulé. Proto by mělo být naší snahou zachovat toto dědictví, které nás spojuje s našimi předky, kteří nás již předešli na věčnost.
Historie farnosti

          Roku 1787 byla v Olešnici zřízena dle nařízení Josefa II lokálie fary v Trhových Svinech. K této lokální správě byly přiděleny čtyři obce: Olešnice, Petříkov, Buková a Lhotka. Dne 30.9.1857 byla lokální správa povýšena na farní úřad. Prvním duchovním správcem farnosti byl P. Jan Bakula. 10.7.1971 zavítal do farnosti někdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch, aby zde udělil svátost biřmování. Tato svátost byla udělena dopoledne v Petříkově a odpoledne v Olešnici. Bylo biřmováno 153 farníků. Během trvání lokálie a následně farnosti se do dnešní doby vystřídalo v jejím působení 33 kněží.Kostel sv. Václava Olešnice

          Olešnický kostel byl postaven roku 1787 z pivovaru náležejícího k zámku. Dva oltáře byly pořízeny za příspěvky osadníků olešnických. Do oltáře na evangelní straně byl vložen obraz Panny Marie Sněžné ze  zbořeného kostelíka, na druhém bočním oltáři je sv. Šebestián v nástavci se sousoším Nejsvětější Trojice. Zasvecen byl sv. Václavu. V roce 1837 došlo k opravě bočního oltáře. Sešlý obraz P.M. Sněžné byl přenesen do předsíně a místo něho osazen obraz nový. V roce 1852 byla vystavěna kostelní věž. Roku 1882 při opravě kostela vymaloval P. Bedřich Kamarýt farář z Deštné nový obraz sv. Václava na hlavním oltáři. Na oltář byly také umístěny nové sochy sv. Petra a Pavla. V roce 1887 při jubileu 100. výročí trvání kostela byla provedena jeho důkladná oprava. Dlažba cihlová byla nahrazena v sakristii cementovými dlaždicemi a v kostele dlažbou žulovou. Celý kostel byl vymalován od pražských malířů bratří Jana a Václava Gottlieba. Věž zvýšena a opatřena hodinami s ciferníky na všechny strany. Dne 7.8. 1887 byl budějovickým biskupem  Martinem Josefem Říhou vysvěcen. V roce 1931 se sbírek v celé osadě opraven vnitřně i zevně. Vymalován byl od Martina Marka z Bukvice a dána prkenná podlaha v lodi kostela. Roku 1976 padl z  věže kostela železný kříž. Pro jeho zpětné umístění bylo vystavěno okolo věže lešení, kterého bylo využito k obnově nátěrů kovových částí střechy a v roce 1978 byl kříž vrácen zpět. V roce 2008 byla opravena fasáda a vyměněna střešní krytina věže. 


Kaple sv. Jana Nepomuckého v Petříkově.

          Dne 22. prosince 1910 představenstvo obce Těšínova pod něž osada Petřkov patřila, schválila stavbu kaple v osadě Petříkov. V květnu 1911 byl vypracován plán kaple a stavba byla 16. července 1911 t.č. okresním výborem v Trhových Svinech schválena.V červenci roku 1912 postoupily manželé Prokop a Marie Murtingrovi pozemek obci Petříkov na výstavbu kaple. Stavba byla firmou Josef Rulíček v roce 1913 dokončena. 20. října 1929 bylo do kaple umístěno 14 zastavení křížové cesty.
Kaple sv. Rodiny ve Lhotce.

          Uprostřed návsi ve Lhotce je vystavěna kaple sv. Boží Rodiny, která byla v roce 1997 opravena a při slavnosti setkání rodáků dne 10. května 1997 vysvěcena toho času generálním vikářem Mons. Václavem Dvořákem.
Kaplička Panny Marie Sněžné v lese  " U Kostelíka"

          Jméno Panna Maria Sněžná vzniklo z  legendy, která se pojí k založení baziliky Santa Maria Maggiore v Římě, podle níž Panna Maria hustým sněžením v létě 5. srpna na pahorek Esquilino v Římě naznačila zakladatelům kostela - zbožným manželům i papeži Liberiovi, kde má být kostel založen. Roku 1692 první zmínka o filiální kapli tzv. kostelíčka Panny Marie Sněžné, kdy hraběnka Markéta z Abensberku, manželka a dědička Ferdinanda Buquoye, prodala 27.10.1692 zámek Olešnici
s dvorem, vsí a kaplí v lese na „Kameni" svému synovci Filipu Emanuelovi za 44 tis. zl. Nařízením místodržitelství byl roku 1786 zrušen dosavadní filiální kostelík P. Marie Sněžné. V lese kde kdysi stával kostel P. M. Sněžné postaven roku 1904  žulový pomník ve tvaru Božích muk, dle vzoru monumentu v lese u Karlových Varů. Vypracoval jej ze žuly besednický kamenický mistr Dvořák  ze Lhotky u Besednic. Obraz P. Marie Sněžné vymaloval akademický malíř Josef Hubsch na Královských Vinohradech dle římského misálu. V těsné blízkosti pomníku je zvláštní kámen s okrouhlou prohlubní, v níž se drží dešťová voda. Podle pověsti zde koupala / kojila /Panna Maria Ježíška. V roce 1934 proběhla velká oprava pomníku Panny Marie Sněžné.  Kromě vyčištění byl kopeček opatřen 16 dřevěnými schody, zábradlím a třemi lavičkami. Obraz renovoval  Martin Marek z Bukvice.
          15.5.2004 ke 100. výročí stavby a posvěcení kapličky Panny Marie Sněžné byl konán poutní průvod od kostela sv. Václava se zastaveními u kapličky sv. Jana Nepomuckého pomníku padlích, kříže u tohoto pomníku a Božích muk u Míkova lomečku ke kapličce, kde byla sloužena slavná mše svatá. Mši svatou sloužil P. Ondřej Huječek a P. Bonfilius Wágner z kláštera servitů na Nových Hradech. Od  tohoto roku se  pravidelně v květnu zde koná mše svatá.
     Kaplička se nachází v lese jihozápadním směrem od Olešnice, asi půl hodiny pěší chůzí. Ke kapličce Vás zavede zelená turistická značka.

Kaplička sv. Jana Nepomuckého  Olešnice

          Stavbu kapličky můžeme nalést u pomníku padlích při silnici na Bukovou. Byla postavena v roce 1819 na náklad obce. Sochu sv. Jana Nepomuckého opatřil na svůj náklad duchovní správce P. Václav Renner. Socha byla vyřezána z jednoho kusu dřeva. V roce 1991 byla tato socha odcizena a nahrazena obrazem Panny Marie s Ježíškem. O tři roky později byla kaplička nově opravena.          
           V létě roku 2015 byla kaplička sv. Jana Nepomuckého v Olešnici nově obílena a do kapličky umístěna pískovcová plastika sv. Jana Nepomuckého, kterou věnovala rodina Tomáškova z Olešnice. V neděli 9.srpna na olešnickou pouť byla kaplička s novou plastikou vysvěcena P. Martinem Żelaznym.

             

Vytvořeno: Wysiwyg Web Builder 17     
2011 © Římskokatolická farnost Olešnice        Jiří Tomášek    verze 7.17
Úvod    Historie    Kronika    Fotogalerie    Mapa

Historie a památka olešnické farnosti