2000 - Zvonice Buková (Přepis nápisu na zvonici)
Zvonice byla vybudována studenty Teologické fakulty Jihočeské univerzity v den svátku Panny Marie Prostřednice všech milostí 8. května 2000 s důvěrou a v lásce ke všem lidem dobré vůle pro každého, kdo prochází tímto místem. Téhož dne byl posvěcen zvon.
Hlas zvonu má velkou sílu a k člověku může promlouvat různě. Záleží na každém, co uslyší a nakolik otevře své nitro, aby mohl porozumět a něco přijmout.                  

2001 - Biskup koadjutor J. Paďour
Dne 23. 2. 2001 byl jako biskup - koadjuktor jmenován do českobudějovické diecéze Mons. Jiří Paďour. Svého úřadu se ujal v sobotu 31. března.

2002 - Nový biskup Mons. Jiří Paďour     (DP-Českobuděj.kap. vikáři v dobách totalit - Ambrož - 2008)
25. září 2002 byl jmenován papežem Janem Pavlem II.  Mons. Jiří Paďour 12. biskupem českobudějovické diecéze. Jeho biskupské heslo je: Dominus Deus magnus est. (Pán Bůh je veliký.)
Narodil se 4. 4. 1943 ve Vraclavi, okres Ústí nad Orlicí. Na kněze byl vysvěcen r. 1975 v Praze. Po vysvěcení působil v letech 1975 - 1977 jako kaplan v Mariánských Lázních a dvou okolních farnostech. V červenci 1977 mu byl odňat tzv. „státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti“. 4. 10. 1978 se konala jeho tajná obláčka - vstup do kapucínského řádu. V letech 1978 - 1979 byl neoficiálním sekretářem kardinála Františka Tomáška, ale po jasném odmítnutí spolupráce s STB v r. 1979 byl ze sekretariátu kardinála propuštěn. Věčné řeholní sliby složil tajně 10. 12. 1983. Na první poválečné kapitule kapucínského řádu 9. 4. 1991 byl poprvé zvolen provinciálem; 19. 9. 1994 byl zvolen podruhé. Pražským pomocným biskupem ho jmenoval papež Jan Pavel II. 3. 12. 1996, současně mu udělil titulární diecézi ausuccurénskou. Biskupské svěcení přijal z rukou pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka 11. 1. 1997 ve svatovítské katedrále v Praze. V rámci České biskupské konference je Jiří Paďour biskupem - delegátem pro mládež a zasvěcený život.

2003 - Jmenování nového gen. vikáře
1. ledna 2003 se stal P. Jan Baxant generálním vikářem českobudějovické diecéze.

         
Václav Klaus prezidentem republiky
Dne 28. února 2003 byl Václav Klaus zvolen novým prezidentem republiky. Do funkce byl inaugurován 7. března 2003.

         
Úmrtí býv. biskupa A. Lišky
15. října 2003 zemřel ThDr. Antonín Liška. Bývalý 11. českobudějovický biskup. V diecézi sloužil jako biskup v letech 1991-2002. Pohřben byl 23. října mezi své spolubratry redemptoristy na hřbitově sv. Otýlie v Č. Budějovicích. Pohřbu se zúčastnilo 18. biskupů, 185 kněží a asi 2.000 lidí.

2004 - Výročí postavení kapličky P. M. Sněžné           
15. 5. 2004 k 100. výročí stavby a posvěcení kapličky Panny Marie Sněžné byl konán poutní průvod od kostela sv. Václava se zastaveními u kapličky sv. Jana Nepomuckého, pomníku padlých, kříže u tohoto pomníku a božích muk u Míkova lomečku ke kapličce, kde byla sloužena slavná mše svatá. Mši svatou sloužil P. Ondřej Huječek a P. Bonfilius Wagner z kláštera servitů na Nových Hradech. Mše se zúčastnilo asi 150 lidí.

        
Poutní mše svatá u kapličky P. M. Sněžné
7. 8. 2004 se u kapličky Panny Marie Sněžné konala druhá mše svatá, která byla též spojena s poutním průvodem od kostela sv. Václava. Mši svatou celebroval biskupský vikář Mons. Václav Dvořák, spolu s ním sloužil mši svatou P. Ondřej Huječek a P. Tomáš Pichnik.

        
Mikulášská mše svatá
4. 12. 2004 sloužil v předvečer svátku sv. Mikuláše v kostele sv. Václava mši svatou P. Kamil Jan Hudák z Růžencového kostela v Českých Budějovicích.
2005 - Modlitba růžence
Od 1. ledna 2005 je každé úterý pravidelná modlitba růžence.

           
Internetové stránky farnosti
15. ledna 2005 byly spuštěny první internetové stránky olešnické farnosti. Stránky byly vytvořeny p. Jiřím Tomáškem a lze je nalézt na internetové adrese  http//home.tiscali.cz/olesnice

            
Úmrtí papeže Jana Pavla II.
Večer dne 2. dubna 2005 oznamuje arcibiskup Leonardo Sandri desetitisícům věřících shromážděných na svatopetrském náměstí ve Vatikánu: “Drazí bratři a sestry, ve 21:37 hod. se náš milovaný Svatý otec vrátil do Otcova domu, modleme se za něho.“  Tím se v předvečer druhé neděle velikonoční třetí nejdelší papežský pontifikát Jana Pavla II trvající 27 let uzavřel.

Krátký životopis Jana Pavla II vlastním jménem Karol Wojtyla.

* Narodil se 18. května 1920 v polských Wadovicích.
* 20. června 1920 byl pokřtěn v kostele Panny Marie v rodném městě.
* 25. května 1929 byl u prvního svatého přijímání bohužel již bez matky, která zemřela  
      krátce před tím 13. dubna 1929.
* 5. prosince 1932 umírá ve věku 26 let jeho starší bratr Edmund.
* 18. února 1941 umírá jeho otec bývalý důstojník polské armády.
* V roce 1942 začíná tajně navštěvovat seminář.
* 17. prosince 1944 získává dvě nižší svěcení a další dvě o rok později.
* 1. listopadu 1946 přijímá kněžské svěcení a druhý den slouží svoji první mši v kryptě 
   sv. Leonarda ve Wawelské katedrále v Krakově.
* 28. září 1958 byl ve svých 38 letech vysvěcen na biskupa.
* 18. ledna 1964 se stává nejmladším polským arcibiskupem.
* 28. června 1967 byl papežem Pavlem IV. jmenován kardinálem.

* 16. října 1978 v 18 hodin 43 minut kardinál Pericle Felici pronáší z balkonu baziliky
   sv. Petra latinská slova:„Habemus papam“a poté jméno Karol Wojtyla.
  
Muž, jehož ještě před několika hodinami kromě církevních kruhů nikdo neznal, byl prvním neitalským papežem od roku 1523 a prvním slovanským papežem vůbec. Takového papeže církev potřebovala v kritických desetiletích konce minulého a začátku tohoto tisíciletí. Papeže - světce, sportovce, básníka, umělce, herce, filozofa - velkého člověka. Takový dar, Bůh dal současné církvi. Krátce po své volbě zvolal: “ Nebojte se.“ Tato výzva provázela jeho působení téměř neustále a dodávala odvahu k životu v souladu se svědomím - zejména lidi žijící v komunistických zemích vybízela, aby nepodléhali pohodlnější cestě souhlasu s ideologií. Jeho nekompromisní postoj k totalitním vládám přispěly k podpoře opozičních aktivit - jak v jeho rodném Polsku, tak i v dalších zemích. Papežův velký život je evangelizací, je konkrétní zvěstí, že láska Boží vtělená v člověku i dnes dělá zázraky. Láska boží v člověku - to je tajemství tohoto velkého života. Jeho láska se vtělovala do lásky k lidem:k dětem,
k mladým, k nemocným a trpícím, k lidem v nouzi, pronásledovaným i klidem jinak smýšlejícím, jinak věřícím. Evangelizoval nejen v dokumentech plných hluboké moudrosti, ale vlastním životem.
Podnikl 104 zahraničních cest, během nichž ho většinou provázelo nadšené přijetí.  Mnohé z nich byly významné nejen z církevního hlediska. Podařilo se mu zmírnit napětí ve vztahu k mnoha církvím. Během cest za porozuměním na duchovním poli vztyčoval symbolické milníky - jako první hlava katolické církve navštívil římského rabína nebo mešitu v syrském Damašku. Stal se nositelem universálního poselství radostné zvěsti, naděje a Kristovy lásky pro všechny lidi naší planety. Tuto cestu dovršil svou nemocí a umíráním. Ve chvíli jeho smrti stál celý svět na špičkách nohou a vzhlíží k němu s úctou.
         Volba nového papeže
19. dubna 2005 je Joseph Ratzinger zvolen novým papežem a přijímá jméno Benedikt XVI.
Krátký životopis Benedikta XVI
* Narodil se 16. dubna 1927 v německém Marktlu nad Innem.
* Pokřtěn téhož dne v místním kostele.
* Jeho otec byl četníkem.   
* Joseph měl dva starší sourozence, bratra a sestru.
* V roce 1937 se stal žákem humanistického gymnázia v Traunsteinu.
* O Velikonocích roku 1939 vstupuje do chlapeckého semináře.
* Během studia byl povolán k jednotce protiletadlové ochrany.
* Po dosažení vojenského věku musí nastoupit 20. září 1944 k říšské pracovní četě.
* Na konci války je zajat. Ze zajetí je propuštěn 19. června 1945 a vrací se do semináře.
* Roku 1947 nastupuje do kněžského semináře, který ukončuje roku 1950.
* V říjnu téhož roku přijímá jáhenské svěcení a na svátek Petra a Pavla roku 1951 přijímá ve freisinském dómu od kardinála Faulhaber svěcení kněžské.
*Od roku 1953 postupně profesorem katolické teologie ve Freisingu, Bonnu, Munsteru a Tubingenu.
* Od roku 1962 jeden z hlavních koncilních teologů.
* V roce 1977 jmenován arcibiskupem v Mnichově a ve Freisingu.
* V roce 1981 byl jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry, ústřední instance pro interpretaci a obhajobu církevního učení.

        
Pietní akt u pomníku padlých
V sobotu 7. května 2005 se u pomníku padlých konal pietní akt k uctění památky obětí obou světových válek. K pomníku byl položen věnec a připomenuty oběti bojů a válečných útrap. Po té byla v kostele sloužena biskupským vikářem Mons. Václavem Dvořákem, slavná mše svatá. 

         
Oprava střechy a věže
V červnu 2005 byla firmou Klempířství a pokrývačství Lenc Olešnice vyspravena střecha věže a kostela.

         
Bohoslužba u kapličky P. M. Sněžné
V předvečer olešnické pouti se v sobotu dne 6. srpna 2005 u kapličky Panny Marie Sněžné konala bohoslužba slova, která byla též spojena s poutním průvodem od kostela sv. Václava. Bohoslužbu slova konal jáhen Štěpán Hadač, rodák z nedalekého Petříkova.

           
Modlitby matek
V září 2005 se společenství žen začalo pravidelně každý čtvrtek scházet k „ Modlitbám matek“.

           
Úmrtí P. Bonfilia Wagnera
11. 10. 2005 zemřel P. Bonfilius Wagner z kláštera servitů v Nových Hradech.

Osobnost P. Bonfilia     (Převzato z internetových stránek kláštera v Nových Hradech)
Pater Bonfilius Maria, rodným jménem Franz Wagner, se narodil 27. července 1926 v Údolí u Nových Hradů. V Nových Hradech absolvoval měšťanskou školu a v Českých Velenicích gymnázium. Jako sedmnáctiletý mladík byl odveden na východní frontu druhé světové války, kterou jako jeden z mála ze svého batalionu přežil. Rovněž se mu zázračným způsobem vyhnulo odvlečení do ruských zajateckých táborů po skončení války. V té době začal cítit povolání ke kněžské službě, což mu jakožto sudetskému Němci nebylo umožněno. Poté, co mu v létě roku 1948 zemřela maminka, se zbytkem rodiny tajně překročil česko-rakouskou státní hranici. Po Vánocích téhož roku vstoupil do noviciátu innsbruckého kláštera servitů. Zde byl v roce 1953 vysvěcen na kněze a zahájil svou apoštolskou činnost, za kterou si v Rakousku vedle tyrolského zemského vyznamenání vysloužil i přezdívku „Pfarrer von Tirol“ (farář z Tyrol). Službu vykonával neúnavně, bez ohledu na svou vlastní osobu, přitom pokorně a tiše. Býval prvním člověkem v ranních ulicích Innsbrucku, když na kole nebo pěšky spěchal povzbudit nemocné lidi. Stal se vyhledávaným zpovědníkem a kazatelem, ke kterému pro útěchu a povzbuzení přicházeli lidé nejen z jeho vlastní farnosti, ale též z nejrůznějších koutů Rakouska a Německa. Na vrcholu jeho plodné kněžské služby a na prahu důchodového věku přišel pád železné opony. Tehdy představený tyrolské provincie řádu servitů vyslal P. Bonfilia do Nových Hradů s úkolem obnovit zničený servitský klášter. P. Bonfilius toto nelehké rozhodnutí s obavami i radostí přijal a ve věku 65 let přišel do zcela proměněného prostředí, kde mu bývalý domov připomínaly pouze společné vzpomínky hrstky neodsunutých vrstevníků. Po příchodu do nového prostředí se začal nejdříve učit český jazyk, aby rozuměl místním lidem a lidé rozuměli jemu. Zároveň začal opravovat zničený novohradský klášter a svěřené kostely a kaple v Nových Hradech, Rychnově a na Dobré Vodě. Nejobdivuhodnější bylo ale páterovo umění obnovovat srdce lidí, kterých se dotýkal svou otevřeností a přátelskostí. V posledním roce jeho života začalo životní sílu otce Bonfilia stravovat vážné onemocnění a jeho „actio catholica“ se proměňovala v „passio catholica“ - když už nemohl osobně navštěvovat své farníky, vložil svou starost o ně do modlitby, stejně jako to učinil Ježíš Kristus na kříži. P. Bonfilius zemřel 11. října 2005 a je pochován na novohradském hřbitově.
2006 - Úmrtí P. Jaroslava Liláka
Pánem života a smrti byl dne 17. ledna 2006 z tohoto světa povolán na věčnost P. Jaroslav Lilák ve věku nedožitých 83 let. P. Jaroslav Lilák se narodil 19. března 1923. Dne 10. 7. 1949 konal svoji primici ve zdejším kostele sv. Václava. 56 letech svého kněžství sloužil obětavě Bohu a svým farníkům ve farnostech Folmava, Staré Sedlo u Tachova, Prostiboř, Bernartice u Tachova, Blovice, Seč, České Budějovice, Horní Stropnice, Nové Hrady, Dobrá Voda u Nových Hradů, Čachrov, Běšiny, Javorná, Strážov, Železná Ruda, Benešov nad Černou a Rychnov u Nových Hradů. Skoro 19 let svědomitě a zodpovědně zastával úřad ordinariátního sekretáře. S P. Jaroslavem Lilákem jsme se rozloučili 26. ledna 2006 při zádušní mši svaté v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po mši byl zesnulý převezen do Olešnice, kde po posledním rozloučení v kostele sv. Václava byl uložen do rodinného hrobu na místním hřbitově.

         
Fatimský den
V březnu 2006 začali olešničtí farníci pravidelně jezdit každého 13. v měsíci na Fatimský den na Dobrou Vodu u Nových Hradů. Z Trhových Svinů je vypravován autobus, který sváží poutníky z Trhových Svinů, Olešnice, Bukové, Nových Hradů a Horní Stropnice.

        
Kaplička 2006
6. května 2006 jsme již tradičně putovali ke kapličce P. M. Sněžné, kde byla slavena mše svatá. Mši sloužili kněží - P. Kamil Hudák z Růžencového kostela v Českých Budějovicích, P Rado Šedivý z Rodiny Panny Marie z Nových Hradů a P. Ondřej Huječek. Pouti se zúčastnilo asi 80 lidí.

         
Nález renesančních maleb na zámku
Při opravách na olešnickém zámku byly nalezeny ve výklenku zdi vzácné malby renesančního typu. Dle restaurátorského sondážního průzkumu, který proběhl v květnu a červnu roku 2006 byly tyto figurální i dekorativní malby předběžně datovány na rok kolem 1600. Nejcennější je nález malby na rohové klenbě, kde se nachází malba sv. Jana, postavy andělů, kohout a text ve staročeštině - Marek 8, A spetsse korunu z trní. Lze se domnívat, že zde kdysi bývala kaple.

         
Vysvěcení kapliček Bukové
V létě roku 2006 byly v Bukové vysvěceny dvě nové kapličky, které se nacházejí asi 1 km jihovýchodně od obce. Od sebe jsou vzdáleny asi 300 m a byly postaveny na vlastní náklady věřícími z Bukové.  Kapličky vysvětil P. Radoslav Šedivý z Kláštera Božího Milosrdenství z Nových Hradů.
          Klášter Božího Milosrdenství Nové Hrady   (Převzato z internetových stránek kláštera v Nových Hradech)
V roce 2005 žil v novohradském klášteře poslední servita P. Bonfilius Wagner a všechny tížila otázka, kdo převezme otěže duchovní správy kláštera a farností. Tyrolská provincie servitského řádu neměla v té době takový počet řeholníků, který by ji umožňoval i nadále obsazovat novohradský klášter. A tak starost o novohradský klášter byla svěřena do rukou společenství papežského práva „Rodina Panny Marie“, k čemuž došlo 30. 9. 2006 - Klášter sv. Petra a Pavla řádu servitů zanikl a následující den převzala správu novohradského kláštera Rodina Panny Marie. Od tohoto dne nese novohradský klášter rovněž nové jméno: Klášter Božího Milosrdenství.

        
Biřmování Dobrá Voda
Dne 23. 9. 2006 konalo se na Dobré Vodě u Nových Hradů udělení svátosti biřmování. Svátost biřmování uděloval biskup Jiří Paďour. Z olešnické farnosti přijalo tuto svátost pět biřmovanců.

2007 - Úmrtí P. Kamila Hudáka
Dne 5. ledna 2007 zemřel náhle P. Kamil Jan Hudák z Růžencového kostela v Českých Budějovicích. S P. Kamilem jsme se rozloučili 11 ledna 2007 v Růžencovém kostele v Českých Budějovicích a dne 13. ledna 2007 byl pohřben v obci Staré, okr. Michalovce na Slovensku.

         
Oprava poničeného kříže
V noci ze 17. na 18. ledna 2007 značně poničil větrný orkán Filkův kříž u silnice na Trhové Sviny, kdy se jeden z akátů naklonil přímo na kříž a ten padl a rozlomil se na 3 části. Na náklady obce byl kříž i s podstavcem opraven a celé místo vyčištěno, srovnáno a byla zde zasazena mladá lípa a umístěna dřevěná lavička.
         
         
Úprava Jindrova kříže
Také okolí kamenného Jindrova kříže pod obcí u silnice na Petříkov bylo nově upraveno. Jedna ze čtyř lip, které zde podle kronik rostou už od roku 1892, už byla ve špatném zdravotním stavu, byla proto pokácena a na její místo byla vysazena nová lipka. Také zde se může pocestný posadit na novou dřevěnou lavičku.

        
P. Vladimír Třebín spolupracovník STB
            Po zveřejnění seznamů osob spolupracujících s bývalou StB podle §7 zák. 107/2002Sb. je třeba uvést, že podle zdrojů ministerstva vnitra byl P. Vladimír Třebín, nar. 20. 7. 1923, který na olešnické farnosti sloužil v letech 1973-1983 evidován od 20. 11. 1954 jako tajný spolupracovník StB a od 10. 7. 1956 jako agent I. správy SNB.

        
Kaplička 2007
12. května 2007 jsme putovali ke kapličce P. M. Sněžné, kde byla slavena mše svatá. Mši sloužili kněží - Mons. Václav Dvořák a P. Ondřej Huječek. Pouti se zúčastnilo asi 90 lidí.

         
Dřevěná podlaha a vybílení kostela
V roce 2007 byla v letních měsících z kostela odstraněna z větší části dřevěná podlaha. Z důvodu tepelné izolace zůstala pouze pod lavicemi. Odstraněny byly i staré dřevěné stupínky ke všem třem oltářům a nahrazeny novými. Byly provedeny drobné úpravy omítky v interiéru a následné vybílení bočních stěn kostela, sakristie a vchodové části. Vše bylo pořízeno za 28.000 Kč a částka byla použita z darů farníků.

         
Zrestaurování obrazu sv. Václava
Při inventarizaci byl v Trhových Svinech nalezen obraz sv. Václava, který byl původně umístěn na oltáři v olešnickém kostele. Vzhledem k jeho historické a umělecké hodnotě nechal se tento obraz zrestaurovat. Toto provedla na podzim 2007 restaurátorka Petra Šnokhausová z Trhových Svinů. Zrestaurování bylo hrazeno z větší části z dotace Krajského úřadu a část (30.000 Kč) zaplatila farnost. Zrestaurovaný obraz byl dočasně uložen v Klášteře Božího Milosrdenství na Nových Hradech.
         Nová plátna antipendia
V prosinci roku 2007 byla na zakázku od Kongregace sester Nejsvětější svátosti v Českých Budějovicích pořízena nová oltářní plátna a antipendia v celkové částce 20.950 Kč. Tyto prostředky byly využity z daru P. Jaroslava Liláka.

         
Nocleh pro Pannu Marii
Již několik let se v některých rodinách v naší farnosti udržuje zvyk, který z Tyrolska do Nových Hradů přinesl páter Bonfilius, když začátkem 90. let přišel obnovit zdejší klášter řádu servitů. Je to adventní hledání noclehu, které je připomínkou marného putování Panny Marie a sv. Josefa po Betlémě, jak je známe z Lukášova evangelia: "I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou." Farníci, na rozdíl od dávných obyvatel Betléma, přijímají prosící poutníky do svých domovů i do svých srdcí. Soška Panny Marie se vždy v podvečer přinese do některého domu ve farnosti, a tam se všichni společně pomodlí růženec. Soška pak v domě přenocuje do dalšího dne, kdy ji opět přenesou o dům dál. Páter Bonfilius, pokud mohl, rád přijímal pozvání od rodin v Olešnici  Po jeho smrti v roce 2005 pak v započaté tradici pokračovali jeho následovníci, P. Tomáš Libant a P. Rado Šedivý, se sestrami z Rodiny Panny Marie.
         Letos poprvé se tohoto zvyku ujali sami olešničtí farníci, protože v Nových Hradech všechny termíny adventních noclehů stačili zaplnit sami novohradští, a ještě se nedostávalo. Proto se svolením administrátora olešnické farnosti P. Ondřeje Huječka se o zdejší adventní putování postarala paní Ludmila Lechnerová s akolytou Ludvíkem Loškem. Přinášeli do rodin v Olešnici a v Petříkově sošku Panny Marie Fatimské, zapůjčenou z novohradského kláštera Božího Milosrdenství. Vzhledem k tomu, že se s hledáním noclehu začalo teprve v sobotu před čtvrtou nedělí adventní, dostalo se tentokrát jen na devět rodin. Všichni se ale shodli na tom, že je tento zvyk velmi oslovil a že chtějí z adventních modlitebních setkávání vytvořit novou tradici.

2008 - Jmenování pomocného biskupa P. Posáda
26. 1. 2008 jmenoval papež pomocným biskupem českobudějovickým Mons. Pavla Posáda, dosavadního diecézního biskupa litoměřického. Ten se svého nového úřadu ujal v sobotu 8. března 2008.

         
Instalace elektronického zabezpečení
V kostele sv. Václava v Olešnici bylo v únoru 2008 nainstalováno elektronické zabezpečovací zařízení.

         
Kaplička 2008
17. května 2008 jsme již tradičně putovali ke kapličce P. M. Sněžné, kde byla slavena mše svatá. Mši sloužil P. Rado Šedivý z Rodiny Panny Marie z Nových Hradů.

         
Úmrtí Mons. Václava Dvořáka     (DP-Českobuděj.kap. vikáři v dobách totalit - Ambrož - 2008)
Ve středu 30. července 2008 zemřel v Českých Budějovicích páter (P.) Václav Dvořák, emeritní generální vikář českobudějovického biskupství (1990-1999), celoživotní junák - skaut (od r. 1932), člověk vysokých morálních kvalit s neobyčejným charismatem a s velmi špatnými zkušenosti s komunistickou mocí. Popsat jeho život by vydalo na celý román, zde zmíním jen některá fakta. Václav Dvořák se narodil jako první ze čtyř dětí Dvořákovým 28. 12. 1920 v Bechyni, r. 1941 maturoval na gymnáziu v Táboře a nastoupil do kněžského semináře v Č. Budějovicích; r. 1942 byl totálně nasazen do továrny na výrobu tanků v rakouském Linci (pomáhal tam nasazeným Francouzům, u nichž potom po válce v Lyonu několikrát pobýval), v létě r. 1945 zorganizoval skautskou lesní školu na Černicích u Sudoměřic (v dalších letech u rybníka Starý u Hlavatec) a dále pokračoval ve studiu teologie. Roku 1948 byl vysvěcen na kněze, stal se kaplanem v Kardašově Řečici a od r. 1949 v Domažlicích (tam pomáhal lidem přes hranice); r. 1951 byl nasazen na Moravu k PTP (pomocné technické prapory), v lednu 1953 zatčen, tvrdě vyslýchán, dán do samovazby v Praze-Ruzyni, obžalován a v květnu 1954 odsouzen za smyšlenou “velezradu” na 7 let do vězení, které protrpěl v uranových dolech ve Rtyni v Podkrkonoší. Po propuštění pracoval v letech 1960-1966 v Praze v podniku na výrobu pásek do psacích strojů a počítačů a potom díky znalosti cizích jazyků v jednom velkém pražském antikvariátu. V době politického uvolnění (1968-1969) se znovu zapojil do života junácké lesní školy a uskutečnil též několik studijních pobytů v zahraničí (Itálie, SRN, Švýcarsko). V 70. letech se též věnoval práci v “podzemní” církvi (bytové mše, výchova kněžského dorostu, spolupráce při svěcení tajných kněží ap.). Po “sametové revoluci” byl r. 1990 jmenován generálním vikářem českobudějovické diecéze (r. 1999 se této funkce vzdal), r. 1995 čestným papežským prelátem a r. 2000 sídelním kanovníkem katedrální kapituly; prezident V. Havel mu r. 2002 udělil Medaili za zásluhy o Českou republiku I. stupně. Několikráte navštívil i naší farnost a sloužil zde mše svaté, zvláště u kapličky P. M. Sněžné v lese „U Kostelíka“.
Poslední rozloučení s P. Václavem Dvořákem se konalo za velké účasti 9. srpna 2008 jednak v Č. Budějovicích, jednak v jeho rodné Bechyni, kde byl pochován do rodinné hrobky. Skautskou večerkou se s ním přítomní navždy rozloučili.
          Nový generální vikář
Generální vikář Jan Baxant byl 4. října 2008 jmenován novým litoměřickým biskupem. Novým generálním vikářem se stal dosavadní administrátor českobudějovického děkanství Adolf Pintíř.

         
Nový kněz ve farnosti P. Tomáš Dryje
K 1. září 2008 byl odvolán z úřadu administrátora farnosti P. Ondřej Huječek, který byl ustanoven kaplanem v Českém Krumlově a nahradil ho P. Tomáš Dryje, který byl pro farnost Olešnice ustanoven jako administrátor excurrendo.

         
Oprava věže
Oprava olešnické kostelní věže, která dominuje obci, byla započata během září 2008 a v prosinci téhož roku dokončena. Jednalo se o výměnu střešní krytiny, kterou opět tvoří šedá břidlice a novou žlutobílou fasádu. Celková investice činila 1.208.000 Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě žádosti olešnické farnosti Ministerstvem kultury ČR ve výši 1.088.000 Kč. Vlastní podíl farnosti tedy činil 120.000 Kč, přičemž 20.000 Kč poskytla obec Olešnice. Zbývající stotisícová částka byla hrazena z účtu olešnické farnosti, na který velkou měrou přispěl P. Jaroslav Lilák. Opravu provedla firma Václav Prokeš realizace staveb Římov.

         
Příchod P. Marcina Żelazneho
3. října 2008 odešel z farnosti její dosavadní administrátor P. Tomáš Dryje a nahradil ho 
P. Marcin Żelazny. Pro farnost byl ustanoven jako administrátor excurrendo.

         
Oprava kříže v Bukové
V říjnu roku 2008 nechala obec opravit kříž v Bukové u silnice na Olešnici. Žulový podstavec byl očištěn, místo upraveno a zlomený železný kříž nahrazen dřevěným. Kříž vyrobil p. Kápl z Jílovic.

        
Ozvučení kostela
V listopadu 2008 bylo na žádost nového kněze provedeno ozvučení kostela. Částka 18.000 Kč byla uhrazena z finančních darů farníků.

         
Adventní putování P. Marie
Klášterem Nové Hrady byla olešnické farnosti darována soška P. Marie a tato během adventu putovala opět od rodiny k rodině. Na první adventní neděli navštívila P. Martina na faře v Trhových Svinech a v následujícím týdnu trhosvinenské rodiny. Navštívila též Bukovou a Petříkov. Ve zbytku adventu putovala po rodinách v Olešnici.
2009 - Tříkrálová sbírka 2009
Také u nás ve farnosti v neděli 11. ledna tříkráloví koledníci putovali dům od domu a přinášeli lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Sbírka z farnosti bude příspěvkem na zpřístupnění školy a školky v Českých Budějovicích hendikepovaným dětem - vozíčkářům. Ve farnosti chodily tři skupinky koledníků. Dvě v Olešnici a jedna v Bukové a Lhotce. Pánbůh zaplať všem, co se na sbírce podíleli a dárcům za přispění potřebným. Celkem se vybralo 12.748 Kč.

         
Pouť do Lurd
Od 3. do 10. 5. 2009 se olešničtí farníci zúčastnili s trhosvinenskou farností poutě do Lurd.

         
Pouť ke kapličce P. M. Sněžné  
Před pěti lety, v květnu roku 2004, byla při příležitosti 100. výročí stavby a posvěcení kapličky v lese „U Kostelíka“ obnovena tradice pěších poutí k tomuto památníku kostela v původní osadě Olešnice. Také letos jsme v této tradici pokračovali a v sobotu 23. května 2009 byla na tomto místě slavena poutní mše svatá. Poutní průvod se vydal od kostela sv. Václava a za zpěvu mariánských písní a modlitby růžence došel až ke kapličce P. M. Sněžné, kde za přítomnosti skoro stovky poutníků sloužil mši páter Martin Żelazny.

         
Vyčištění dlažby kostela
Na jaře 2009 bylo provedeno chemické čištění a zakonzervování odkryté dlažby v kostele za 19.500 Kč, což bylo uhrazeno z darů farníků.

         
Internetová doména olešnické farnosti
25. 5. 2009 získala olešnická farnost vlastní doménu: www.farnost-olesnice.cz

         
První svaté přijímání
V neděli 14. 6. 2008 na svátek Těla a Krve Páně proběhlo v kostele na Svaté Trojici "První svaté přijímání". Z naší olešnické farnosti poprvé přijímal Jan Průka a Jan Tomášek. Ke slavnostní chvíli přispělo i pěkné počasí a krásně vyzdobený kostel.

         
Oprava střechy kostela
V létě roku 2009 došlo k opravě severní části střechy kostela a malé věžičky zvané sanktusník. Investice činila 997.500 Kč. 925.000 Kč tvořila opět dotace z Ministerstva Kultury ČR. Částku 92.500 Kč tvořil vlastní podíl farnosti, s jejímž krytím vypomohla obec částkou 50.000 Kč a českobudějovické biskupství zbývající částkou 42.500 Kč.


         
Návštěva papeže Benedikta XVI.
Ve dnech 26. - 28. září navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. Během svého pobytu navštívil postupně: kostel P. Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), Pražský Hrad a kostel sv. Víta, Brno a Starou Boleslav. Mše svaté ve Staré Boleslavi se zúčastnili spolu s duchovním správcem i olešničtí farníci.

         
Biřmování Dobrá Voda
Dne 18. 10. 2009 konalo se opět na Dobré Vodě u Nových Hradů udělení svátosti biřmování. Svátost biřmování uděloval biskup Jiří Paďour. Z olešnické farnosti přijali tuto svátost dva biřmovanci.


        
Adventní putování P. Marie
Již tradičně putovala opět Panna Maria po trhosvinenské a olešnické farnosti. Počet navštívených rodin se oproti roku 2008 rozrostl což je velice potěšitelné.

2010 - Tříkrálová sbírka 2010
U nás ve farnosti v neděli 17. ledna tříkráloví koledníci opět putovali dům od domu. Přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Sbírka z farnosti bude příspěvkem na provoz Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Ve farnosti chodily čtyři skupinky koledníků. Tři v Olešnici a jedna v Bukové a Lhotce. Pánbůh zaplať všem, co se na sbírce podíleli a dárcům za přispění potřebným. Celkem se vybralo 14.156 Kč.

        
Nový arcibiskup pražský Dominik Duka
Nástupcem arcibiskupa Miloslava Vlka se stal biskup THlic. Dominik Duka. Jmenován byl
13. února 2010. Úřadu se ujal 10. 4. 2010.

         
Pouť ke kapličce P. M. Sněžné 
Před šesti lety, v květnu roku 2004, byla při příležitosti 100. výročí stavby a posvěcení kapličky v lese U Kostelíka obnovena tradice pěších poutí k tomuto památníku kostela v původní osadě Olešnice. Také letos jsme v této tradici pokračovali a v sobotu 1. května 2010 byla na tomto místě slavena poutní mše svatá. Poutní průvod se vydal od kostela sv. Václava a za zpěvu mariánských písní a modlitby růžence došel až ke kapličce P. M. Sněžné, kde za přítomnosti asi osmdesáti poutníků sloužil mši páter Martin Żelazny.

         
Oprava střechy
V měsíci červenci až září roku 2010 byla provedena oprava zbývající části střechy v celkové částce 875.000 Kč. Z Ministerstva kultury ČR bylo poskytnuto 775.000 Kč a 100.000 zaplatilo českobudějovické biskupství.

         
Pouť do Říma
Od 20. - 26. 9. 2010 se olešničtí farníci zúčastnili další poutě, tentokráte do Říma.

         
Oprava kříže
V roce 2010 také došlo k zrestaurování kříže u hlavního vchodu kostela. Tento byl ve své nové kráse opět zavěšen za účasti farníků a restaurátora p. Milouše Vacka dne 20. 11. 2010 v předvečer Slavnosti Ježíše Krista Krále. Oprava byla provedena v hodnotě 20.300 Kč a uhrazena z darů farníků.

         
Vánoce 2010
Na štědrý den byla v olešnickém kostele již tradičně slavena půlnoční mše svatá. Oproti jiným roků, kdy je mše sloužena jáhnem Štěpánem Hadačem, letošní mši sloužil spolu s ním P. Tomáš Pichnik.

2011 - Tříkrálová sbírka 2011
V neděli 9. ledna putovali tříkráloví koledníci dům od domu a přinášeli lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené v betlémských jeslích. Přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Pánbůh zaplať všem, co se na sbírce podíleli a dárcům za přispění potřebným. Letošní sbírka vynesla 15.037 Kč a je určena pro rodiny bez přístřeší.

          Výpomocný duchovní P. Vavřinec Skýpala
1. února 2011 byl P. Mgr. Vavřinec Skýpala ustanoven výpomocným duchovním ve farnosti Trhové Sviny.

          Blahořečení Jana Pavla II.
1. května 2011 papež Benedikt XVI. prohlásil před jedenáctou hodinou dopoledne za blahoslaveného svého předchůdce Jana Pavla II.

         Pouť farníků do Polska
Olešničtí farníci se ve dnech 11.5 až 15.5. 2011 zúčastnili s trhosvinenskou farností poutě do Polska. Zde navštívili Čenstochovou, koncentrační tábor Osvětim, Krakov a rodné město papeže Jana Pavla II. Wadovice.

        
Noc kostelů
V rámci celorepublikové akce Noc kostelů, byl v pátek 27. května volně zpřístupněn kostel sv. Václava v Olešnici. Od 18. do 21. hod. si bylo možné prohlédnout interiér kostela a seznámit se z jeho historií. Zájemci mohli též nahlédnout do kroniky Farnosti Olešnice z roku 1787 nebo se seznámit se současnou činností farnosti včetně prohlídky fotografií z akcí. Od 21. hod. proběhla v kostele netradiční formou modlitba Růžence Božího milosrdenství, který byl věnován blahoslavenému papeži Janu Pavlu II. I přes nepřízeň počasí využilo otevření kostela asi 40 lidí.

         
Pouť ke kapličce P. M. Sněžné
V netradičním červnovém termínu se uskutečnila již po deváté  pouť ke kapličce P. M. Sněžné. I přes pozdní termín a nejisté počasí byla účast hojná (asi 60 lidí). Mše, kterou vedl P. Martin spolu se Štěpánem Hadačem, nakonec proběhla v téměř ideálním počasí.

          Modlitba za počatý lidský život
Dne 27.11.2011 se na zámku Olešnice v prostorách bývalého infocentra konala „Modlitba za počatý lidský život“. Modlitebního večera se zúčastnilo 21 lidí. Milými hosty byly kněží a sestra z Kláštera Božího Milosrdenství z Nových Hradů.


         
Oprava nároží kostela
Na odstranění havarijního stavu nároží kostela na jeho severní části byla MK ČR poskytnuta dotace ve výši 120.00 Kč. Farnost se na této opravě podílela částkou 30.000 Kč.

2012 - Tříkrálová sbírka 2012
V neděli 8. ledna opět putovali tříkráloví koledníci dům od domu a přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Letošní sbírka vynesla 15.572 Kč a je určena pro potřebné.

            Pouť ke kapličce P. M. Sněžné
V sobotu 26. května se uskutečnila již po deváté  pouť ke kapličce P. M. Sněžné.
Za velmi krásného počasí se početný průvod vydal od kostela sv. Václava a následně byla u kapličky
P. Martinem sloužena mše svatá za účasti skoro 80 poutníků

            Noc kostelů 2012

V rámci akce Noc kostelů, byl v pátek 1. června volně zpřístupněn kostel sv. Václava v Olešnici. Od 18. do 21. hod. si bylo možné prohlédnout interiér kostela, seznámit se z jeho historií i současností včetně prohlídky fotografií z akcí. Zájemci mohli též nahlédnout do kroniky Farnosti Olešnice z roku 1787. Velký zájem byl též o možnost nahlédnout do půdních prostor kostela a věže. Od 21. hod. proběhla v kostele netradiční formou modlitba Růžence Božího milosrdenství, který byl doplněn promítáním tematických fotografií. Navštívit kostel v rámci Noci kostelů využilo asi 60 lidí.
          
            Mše svatá ve Lhotce
Dne 30. června 2012 byla sloužena otcem Martinem mše svatá v kapli Svaté rodiny ve Lhotce. Tato tradice byla obnovena po 40 letech. Při této příležitosti byl namalován nový obraz nad vchod do kaple. Obraz namaloval Miroslav Švehla z Dobré Vody u Českých Budějovic za 8000 Kč. Tuto částku uhradil Obecní úřad v Olešnici ze svého rozpočtu. Mše se zúčastnilo přibližně 80 lidí a velmi se líbila.

2013 - Tříkrálová sbírka 2013
V neděli 6. ledna už popáté proběhla v Olešnici, Bukové a Lhotce Tříkrálová sbírka. Její výtěžek, který činil 15.116 korun, byl věnován Poradně Eva v Českých Budějovicích.

            Zvolení nového papeže Františka
Dne 13. března, se stal kardinál Jorge Mario Bergoglio papežem katolické církve. Jeho zvolení v pátém kole volby bylo oznámeno bílým kouřem v 19:07 SEČ. Jako první papež v dějinách církve si zvolil jméno František, a to na počest sv. Františka z Assisi.

            Pouť ke kapličce P. M. Sněžné
V sobotu 4. května se uskutečnila tradiční pouť ke kapličce P. M. Sněžné.
Za velmi krásného počasí se průvod vydal od kostela sv. Václava a za modlitby růžence došel ke kapličce P. M. Sněžné v lese U kostelíka a tam byla následně P. Martinem sloužena mše svatá za účasti asi 65 poutníků.

2000 - 2013